Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanksgruppen fortsätter prestera starkt – början av året mycket lyckat

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 08:00 CEST

Den första hälften av året var affärsmässigt mycket framgångsrikt för Sparbanksgruppen. Sparbanksgruppen stärkte sin ställning bland de främsta på den finländska bankmarknaden med sitt målmedvetna kundcentrerade arbete. Sparbanksgruppens resultat före skatt var 40,5 miljoner euro. Intäkterna ökade med 8,5 %

De positiva kundnöjdhetsresultaten bekräftar att Sparbanksgruppen i den hårda förändringstakten har förmått förändras i enlighet med kundernas önskemål. Kunderna uppskattar den personliga service de får och de är mycket nöjda med Sparbankernas verksamhet. I januari-juni var kundernas Net promoter score NPS 76,7 när resultatet året innan var 73,4.

”Sparbanksgruppens affärsverksamhet framskred och växte som förväntat, kraftigt och i rätt riktning. Framgångar nåddes i alla affärsområden i fråga om såväl tillväxt, resultat som gruppens utvecklingssatsningar”, berättar Sparbanksgruppens verkställande direktör Pasi Kämäri.

Lån och fordringar på kunder uppgick till 7,4 miljarder euro, en ökning med 6,7 procent från årsskiftet.

Det fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar uppgick till 2,1 miljarder euro, vilket var 31,3 procent mera än året innan. Totalt uppgick de förvaltade tillgångarna till 2,9 miljarder euro, en ökning med 32 %. Antalet andelsägare i fonderna var 173 357, en ökning med 15,5 procent.

Livförsäkringsverksamhetens försäkringsbesparingar ökade med 10,4 % till 710,0 miljoner euro. De fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade med 15,4 % till 596,0 miljoner euro.

Sparbanksgruppens intäkter på totalt 136,2 miljoner euro ökade med hela 8,5 procent. Med den lyckade tillväxten i affärsverksamheten ökade räntenettot, provisionsnettot och nettointäkterna från investeringsverksamheten. Beskrivande för styrkan i intäktsökningen är det faktum att övriga rörelseintäkter under jämförelseperioden innehöll en intäkt av engångsnatur på 8,5 miljoner euro i anslutning till försäljningen av Visa Europe.

Den kraftiga intäktsökningen gjorde att Sparbanksgruppen kunnat öka sina utvecklingssatsningar för att ytterligare förstärka konkurrenskraften. Särskilt har man satsat på att utveckla de elektroniska tjänsterna med bevarande av det nuvarande servicenätverket.

Sparbanksgruppen har framgångsrikt fortsatt att göra refinansieringskanalerna mångsidigare. Sp-Hypoteksbanks första verksamhetsår gick starkt framåt och kreditstocken nådde 1 miljard euros gränsen i början av juni. Under slutet av år 2017 har Sp-Hypoteksbank för avsikt att emittera sitt andra säkerställda obligationslån i euro.

Sparbanksgruppens kapitaltäckning var fortsatt stark. Sparbanksgruppens kapitalbas var 969,5 miljoner euro, en ökning med 3,5 %. Kapitalstrukturen är stark och den bestod till största delen av kärnprimärkapital (CET1). Sparbankernas sammanslutnings kapitaltäckningsrelation var 19,3 % (19,5 %) och kärnprimärkapitalrelation 18,3 % (18,5 %).

Finansinspektionen ställde i december i enlighet med kreditinstitutslagen ett buffertkrav enligt prövning på Sparbankernas sammanslutning som en del av processen i anslutning till tillsynsmyndighetens bedömning (SREP). Buffertkravet enligt prövning är till sin storlek 0,5 % och ska fyllas med kärnprimärkapital (CET1). Buffertkravet enligt prövning trädde i kraft 30.6.2017. Sparbanksgruppens kapitalkrav räknas enligt schablon- och basmetoden vilket betonar styrkan i Sparbanksgruppens kapitaltäckning.

Januari-juni

Sparbanksgruppens resultat före skatt var 40,5 miljoner euro (40,2 milj. euro), en ökning med 0,7 procent jämfört med jämförelseperioden.

Sparbanksgruppens intäkter var totalt 136,2 miljoner euro (125,5 milj. euro). Räntenettot, provisionsnettot och nettointäkterna från investeringsverksamheten ökade. Under jämförelseperioden ingick i övriga rörelseintäkter en intäkt av engångsnatur på 8,5 miljoner euro i anslutning till försäljningen av Visa Europe.

Trots den låga räntenivån ökade räntenettot med 6,8 procent och uppgick till 69,1 miljoner euro (64,7 milj. euro). Ökningen av räntenettot förklaras av lägre kostnader för refinansiering, anpassningen av inlåningsräntorna under andra hälften av år 2016 samt den alltjämt ökande kreditgivningen. Av räntenettot var andelen derivat som används i hanteringen av ränterisker 10,7 miljoner euro (10,5 milj. euro).

Provisionsintäkter och provisionskostnader, netto ökade med 10,4 procent till 39,0 miljoner euro (35,4 milj. euro). Särskilt ökade provisionerna från fonder, kreditgivning och betalningsrörelse.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten var 19,4 miljoner euro (9,8 milj. euro) dvs. mer än dubbelt jämfört med jämförelseperioden. Nettointäkterna från placeringsverksamheten bildades i stor utsträckning av de realiserade vinsterna av finansiella tillgångar som kan säljas.

Nettointäkterna från livförsäkringsverksamheten var 6,4 miljoner euro (5,1 milj. euro). Försäkringspremieinkomsten steg från jämförelseåret med 3,4 procent.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,2 miljoner euro (10,1 milj. euro). I jämförelseperiodens övriga rörelseintäkter ingick en intäkt av engångsnatur på 8,5 miljoner euro intäkter i anslutning till försäljningen av Visa Europe.

Rörelsekostnaderna ökade totalt med 8,9 % till 89,6 miljoner euro (82,3 milj. euro). Personalkostnaderna steg med 3,9 % till 39,3 miljoner euro (37,8 milj. euro). Antalet anställda 30.6.2017 var 1 399 (1 349). Övriga förvaltningskostnader ökade med 16,1 % och uppgick till 35,0 miljoner euro (30,2 milj. euro). Särskilt IT-kostnaderna och utvecklingsutgifterna steg jämfört med jämförelseperioden. Övriga verksamhetskostnader 9,3 miljoner euro (9,1 milj. euro), steg med 2,0 %.

Gruppens kostnads/intäktrelation var 61,4 procent och var på samma nivå som under jämförelseperioden (61,4 %).

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick under revisionsperioden till 6,0 miljoner euro (5,2 milj. euro).

Gruppens nedskrivningar av krediter och andra åtaganden uppgick till 7,2 miljoner euro dvs. nästan dubbelt jämfört med jämförelseperioden. Ökningen förklaras med uppdateringen av den mall som används i beräkningen av gruppvisa nedskrivningar där man har beaktat de nya kreditklassificeringsmodellerna för privatkunder som Gruppen tog i bruk i slutet av år 2016. Nedskrivningarna av krediter och andra åtaganden omvandlade till årsnivåer var 0,20 procent av kreditstocken (0,11 %).

Utsikter för resten av året

Under första hälften av år 2017 förbättrades tillväxtutsikterna för den globala ekonomin och Europa betydligt. Förbättringen var mycket omfattande. Europa och tillväxtekonomierna har fått fart på tillväxten och närmat sig USA. Likaså kan man i Finlands ekonomiska situation se en klar vändning till det bättre.

Under resten av året kommer den ekonomiska utvecklingen såväl globalt som i Europa att fortsätta vara gynnsam. Således kommer också utsikterna för den finländska ekonomin att förbättras under resten av året och tillväxten år 2017 stiger närmare 3 procent.

Nivån på marknadsräntan som påverkar banksektorn väsentligt har förblivit låg och inga betydande förändringar väntas den närmaste tiden. Dessutom belastas räntenettot och bankverksamheten av en allt komplexare reglering vars kostnader betydligt har överskridit den nytta som regleringen ger, regleringskraven gällande likviditeten (LCR likviditetskrav) och Europeiska centralbankens negativa inlåningsränta.

”Vi tror ändå att den låga räntenivån inte äventyrar Sparbanksgruppens resultat eller kapitaltäckning. Sparbanksgruppen är solid och gruppens riskposition är måttlig”, säger Kämäri.

Sparbanksgruppens resultat före skatt beräknas bli på samma nivå som år 2016. Bedömningen baserar sig på den aktuella synen på hur ekonomin kommer att utvecklas.

Oy Samlink Ab undertecknade i mars 2017 en avsiktsförklaring med EVRY A/S och för med ensamrätt förhandlingar om en försäljning av hela aktiestocken. Förhandlingarna gäller också Oy Samlink Ab:s ca 50 kundbankers val av nytt basbanksystem som EVRY A/S skulle vara leverantör till. Det slutliga avtalet beräknas ingås i slutet av detta år, vilket kräver konkurrensmyndighetens godkännande.

I Sparbanksgruppens resultatbedömning har den resultatpåverkan som förhandlingarna med EVRY kan ha inte beaktats, eftersom det inte går att bedöma aktieaffärens ekonomiska inverkan medan förhandlingsprocessen pågår.

År 2017 ligger tyngdpunkten i Sparbanksgruppens affärsverksamhet fortfarande vid en kundorienterad verksamhet nära kunden och service som är betydligt bättre än branschen. Gruppens ambition är att få allt flera kunder som koncentrerar sina bankärenden till Sparbanken.

”Sparbanksgruppen satsar även i fortsättning på att ha bankbranschens bästa kundupplevelse och kundnöjdhet. Vi känner igen våra kunders behov och ändringarna i användningen av tjänster. Vi vet vad det kräver av oss när det gäller personalens kompetens och utvecklingen av olika digitala tjänster”, lovar Kämäri.

Ytterligare information lämnas av:

Sparbanksgruppen
Verkställande direktör Pasi Kämäri
pasi.kamari@saastopankki.fi
+358 500 688 222

www.sparbanken.fi/sparbanksgruppen

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.