Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbankerna hade ett gott första halvår

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2014 08:00 CEST

Sparbankernas* januari-juni 2014 (jfr januari-juni 2013)

  • Rörelsevinst 36,8 miljoner euro, +9,9 procent
  • Kapitaltäckning 17,2 procent
  • Depositioner +4,3 procent
  • Bostadskrediter (inkl. förmedlade krediter) +2,2 procent
  • Företagskrediter (inkl. förmedlade krediter) +3,8 procent
  • Livförsäkringsaktiebolaget Duos försäkringsbesparingar +27,3 procent
  • Fondkapital som förvaltas av Sp-Fondbolag +33,3 procent
  • Kundantal +0,4 procent.
”Sparbankernas resultat för det första halvåret var som väntat mycket gott. Sparbanksgruppen har förberett sig för regleringsändringarna i god tid och konkurrenskraften förstärks ytterligare av den modell som sammanslutningslagstiftningen erbjuder. Utvecklingen av gruppstrukturen fortsätter hela året. Målet är att erbjuda ett ännu konkurrenskraftigare bankalternativ samt säkerställa likviditeten och en effektiv kapitalanvändning”, konstaterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri. 


Under översiktsperioden har osäkerheten i bankernas omvärld fortsatt som väntat och är fortfarande en utmaning. Den ekonomiska utvecklingen i Finland ser ut att fortsätta vara oroande svag. Finland har ett akut behov av ekonomisk tillväxt och konsumenterna av tilltro till sin egen ekonomi, men de positiva nyheterna låter vänta på sig. Finland håller på att hamna i en självförstärkande negativ cirkel som man inte tar sig ur med nedskärningar och reduceringar. Tillväxt kräver alltid investeringar och satsningar.

Trots dessa oroande externa utvecklingsdrag fortsätter sparbankerna starkt enligt sin strategi som baserar sig på den unika Sparbanksupplevelsen och hela årets resultat väntas också bli en aning bättre än fjolårets, säger Kämäri.

Affärsverksamheten växer

Sparbankernas rörelsevinst januari-juni 2014 var 36,8 miljoner euro, vilket var 9,9 procent bättre än vid jämförelsetidpunkten.

”Positivt var att affärsvolymerna fortsatte att öka. Försäljningen av bolån och insättningar samt särskilt fondandelar och livförsäkringar fortsatte att öka. Också provisionsintäkterna på betalningsrörelsen ökade betydligt. Som helhet ökade provisionsintäkterna med 8,1 procent från jämförelsetidpunkten. Också räntenettot svängde uppåt med hjälp av den ökade affärsverksamheten och en lyckad prissättning och var 8,9 procent högre än vid jämförelsetidpunkten”, berättar Kämäri.

Kostnaderna steg under översiktsperioden måttligt och var 1,0 procent högre än jämförelsetidpunkten. Personalkostnaderna minskade 1,5 procent. Ökningen av de totala kostnaderna förklaras av de kostnader av delvis engångsnatur som orsakats av utvecklandet och byggandet av gruppstrukturen. Förhållandet mellan kostnader och intäkter förbättrades 1,7 procentenheter och var 64,8 procent i slutet av juni.

Byggandet av Sparbankernas Centralbank framskrider som planerat

Tillhandahållaren av sparbankernas centralkreditinstitutstjänster byts stegvis under 2014. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör tas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab.

Sparbankernas Centralbank är en av sparbankerna helägd inhemsk depositionsbank vars primära uppgift är att sköta sparbankernas centralkreditinstitutstjänster, såsom betalningsrörelse och återfinansieringstjänster. Ändringarna i Sparbankernas betalningsrörelse sker i huvudsak hösten 2014. Samtidigt utvidgar Centralbanken sina återfinansieringstjänster som förstärker sparbankernas konkurrenskraft.

När sparbankernas sammanslutning uppstår blir centralbanken sammanslutningens centralinstituts medlemskreditinstitut.

Fondbolagets goda kapitalökning fortsatte

Det kapital som Sp-Fondbolag Ab förvaltar uppgick i slutet av juni till 1 078,1 miljoner euro, vilket var 33,3 procent mera än året innan. Ökningen av fondkapitalet har tilltagit under året vilket förklaras med de stigande aktiekurserna, den fortsatt låga räntenivån samt Sparbanksgruppens satsningar på att utveckla kapitalförvaltningstjänsterna. Under början av året lanserades en ny placeringsfond, Sparbanken Asien. Sparbanken Asien är en specialplaceringsfond och den placerar sina tillgångar på de asiatiska aktiemarknaderna via andra fonder.

Antalet fondandelsägare var i slutet av perioden 114 139 (96 088 i juni 2013). Ökningen var 18,8 procent.

Livförsäkringsaktiebolaget Duos försäkringsbesparingar växer kraftigt

Livförsäkringsaktiebolagets Duos första halvår gick bra. Försäkringsbesparingarna ökade 27,3 % jämfört med jämförelsetidpunkten. Den goda tillväxten berodde på ökad försäljning, god kundtrohet samt placeringsobjektens gynnsamma värdeutveckling. Premieinkomsten ökade under samma tid med 5,8 %. Detta ligger nära branschens genomsnittliga ökning, som var 6,6 %. Den mycket kraftiga ökningen av premieinkomsten som pågått några år ser ut att ha jämnat ut sig under årets första halva.

Duos extra bolagsstämma beslutade ändra bolagets namn till Sb-Livförsäkring Ab (Sp-Henkivakuutus Oy). Det nya namnet tydliggör bolagets ställning som ett av Sparbanksgruppens bolag. Det nya namnet och profilen tas i bruk i augusti 2014.

Låne- och depositionsstocken växte

Sparbankernas bolånestock (inklusive förmedlade krediter) hade en 12 månaders ökning på 2,2 procent (5,7 % januari-juni 2013), vilket fortfarande var en aning snabbare än bankernas i genomsnitt. Sparbankernas marknadsandel av hushållens bolånestock var i slutet av juni 4,7 procent (4,7 %).

Företagsfinansieringen, inklusive förmedlade krediter, växte 3,8 procent, vilket var betydligt lägre än jämförelsetidpunkten (6,4 %). Sparbankernas företagsfinansiering koncentrerar sig närmast på småföretag. Marknadsandelen var oförändrat 1,4 procent.

Sparbankernas inlåning visade en 12 månaders ökning på 4,3 procent (5,7 %). Marknadsandelen var 3,9 procent (3,9 %).

Sparbankerna är solida

Sparbankernas kärnprimärkapital (CET1) var 15,5 procent. Sparbankerna hör till tätgruppen bland de mest solida bankerna i Finland. Kapitaltäckningen bygger på primärkapitalet, som är den starkaste delen av kapitaltäckningen.

Sparbankernas oreglerade fordringar på 41,6 miljoner euro förblev anspråkslösa och minskade från jämförelsetidpunkten (45,8 miljoner euro). Deras andel av krediter och förbindelser var 0,6 procent. Nedskrivningarna var fortfarande små.

Händelser januari-juni 2014

Förnyelsen av Sparbanksgruppen

Tjugofem sparbanker fattade i november 2013 beslut om att ansluta sig till sammanslutningen, om att godkänna dess verksamhetsprinciper och centralinstitutets stadgar samt om att göra den ändring i bankens stadgar eller bolagsordning som medlemskap i sammanslutningen kräver.

I januari 2014 beslutade Sparbanksförbundets extra möte att Sparbanksförbundet omvandlas till ett andelslag och blir centralinstitut för den kommande sammanslutningen. Sparbanksförbundet anl antecknades i handelsregistret 30.4.2014. Ansökan om verksamhetstillstånd för centralinstitutet lämnades till Finansinspektionen 9.5.2014.

Betalningsrörelseändringar och Sparbankernas Centralbanks roll

Sparbankernas betalningsrörelse övergår i månadsskiftet oktober-november 2014 från Aktia Bank till Sparbankernas Centralbank Finland Ab. Sparbankernas Centralbank Finland Ab är en inhemsk, av sparbankerna ägd, depositionsbank vars huvudsakliga uppgift är att sköta sparbankernas centralkreditinstitutstjänster.

Livförsäkringsbolaget Duo byter namn

Livförsäkringsaktiebolaget Duo beslutade vid sin bolagsstämma 23.5.2014 att byta bolagets namn till Sb-Livförsäkring Ab, på finska Sp-Henkivakuutus Oy och på engelska Sb Life Insurance Ltd.

Medlemsändringar i Sparbanksförbundet

Oma Säästöpankki, Etelä-Karjalan Säästöpankki och Suodenniemen Säästöpankki utträdde ur Sparbanksförbundet i slutet av maj 2014.

Vörå Sparbank utträdde ur Sparbanksförbundet i mars 2014.

* Meddelandets uppgifter baserar sig på de sammanlagda talen i resultat- och balansräkningarna hos de 25 sparbanker som hör till Sparbanksgruppen. Talen från år 2014 och 2013 som förekommer i meddelandet innehåller inte talen för Skärgårdssparbanken, Vörå Sparbank, Oma Säästöpankki eller Kantasäästöpankki och Suodenniemen Säästöpankki som fusionerats/fusionerar med den och inte heller Etelä-Karjalan Säästöpankki.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri;
tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Resultattabellen och -presentationen som bilaga.

Till Sparbanksgruppen hör 25 Sparbanker, centralorganisationen Sparbanksförbundet anl, Sp-Fondbolag Ab, Sparbankernas Centralbank Finland Ab, Sb-Hem Ab, Sparbankernas Säkerhetsfond och Sparbankernas Forskningsstiftelse samt Livförsäkringsaktiebolaget Duo. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, deras service- och betalautomater samt alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. Pressrum http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/ och webbplats www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.