Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Solid Sparbanksgrupp växer kontrollerat och rekryterar

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2016 09:00 CEST

Sparbanksgruppens första halvår 2016 var resultatmässigt lyckat. Resultatet före skatt var 40,2 miljoner euro och 25,8 procent av omsättningen. Sparbanksgruppens balansräkning 30.6.2016 var 9,7 miljarder euro (9,2 md euro), en ökning på 5,8 procent.

Rapportperiodens resultat

Sparbanksgruppens resultat för första halvåret 2016 före skatt var 40,2 miljoner euro och 25,8 procent av omsättningen (49,0 milj. euro, 29,8 %), vilket innebar en minskning på 18,0 procent jämfört med jämförelseperioden (1.1–30.6.2015).

Rörelsens intäkter i Sparbanksgruppen uppgick totalt till 125,5 miljoner euro (131,9 milj. euro). Särskilt ökade räntenettot och provisionsnettot. Räntenettot ökade med 3,5 procent och uppgick till 64,7 miljoner euro (62,6 milj. euro).

Provisionsintäkter och provisionskostnader netto ökade med 5,1 procent till 35,4 miljoner euro (33,6 milj. euro). Nettointäkter från placeringsverksamheten minskade jämfört med jämförelseperioden med 46,2 procent till 9,8 miljoner euro (18,3 milj. euro), vilket framför allt berodde på marknadsturbulens och den allmänna osäkerheten inom investeringsmiljön och ekonomin. Nettointäkterna av livförsäkringsverksamheten minskade med 70,5 procent jämfört med jämförelseperioden till 5,1 miljoner euro (17,4 milj. euro). Jämförelseperiodens nettointäkter var exceptionellt höga.

Sparbanksgruppens lån och fordringar på kunder ökade från slutet av år 2015 med 3,3 procent till 6,5 miljarder euro (6,3 md euro).

De fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar ökade under rapportperioden med 4,3 procent, dvs. till sammanlagt 1 634 miljoner euro (1 567 milj. euro). Nettoteckningarna uppgick till sammanlagt 73,8 miljoner euro. Antalet andelsägare i fonderna ökade under början av året med 5,2 procent till 150 084 andelsägare. Gruppen förvaltade 30.6.2016 sammanlagt 19 placeringsfonder, av vilka en lanserades under rapportperioden: Sparbanken Fastighetsaktie Europa som placerar sina tillgångar i huvudsak på den europeiska fastighets- och bostadsmarknaden.

Livförsäkringsrörelsens premieinkomst var 80,7 miljoner euro (93,4 milj. euro), vilket var 13,6 procent mindre än året innan. Tillgångarna i livförsäkringsrörelsen ökade med 9,3 procent till 636,1 miljoner euro (581,9 milj. euro). De fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade med 13,3 procent till 450,1 miljoner euro (397,1 milj. euro). Övergången till den nya regleringen (Solvens II) som trädde i kraft i början av året genomfördes enligt plan.

Antalet anställda i Sparbanksgruppen ökade med 9,7 procent. I slutet av rapportperioden hade Gruppen sammanlagt 1 349 anställda (1 230).

Sparbanksgruppens balansräkning var 9,7 miljarder euro (9,2 md euro) 30.6.2016, en ökning med 5,8 procent. Sparbankernas sammanslutning har en stark kapitalstruktur som till största delen besår av kärnprimärkapital (ET1). Den totala kapitalbasen ökade med 4,9 procent i slutet av rapportperioden till 916,8 miljoner euro (874,3 milj. euro) av vilken kärnprimärkapitalets andel var 859,0 miljoner euro (824,5 milj. euro). Kärnprimärkapitalets ökning på 4,2 procent berodde på rapportperiodens vinst.

Utsikter för resten av år 2016

Marknadsräntornas låga nivå är en utmaning för möjligheten att göra resultat detta år, men äventyrar ändå inte Sparbanksgruppens resultat eller kapitaltäckning. Sparbanksgruppen är solid och gruppens riskposition är moderat.

Tyngdpunkten i affärsverksamheten är att förbättra Sparbanksgruppens konkurrenskraft och genomföra den kundcentrerade strategin. Gruppens mål är att få flera kunder än tidigare som koncentrerar sina bankärenden till Sparbanken.

Sparbanksgruppens resultat före skatt uppskattas bli på samma nivå som år 2015. Uppskattningen baserar sig på den aktuella synen på hur ekonomin utvecklas. I förväntningarna ingår osäkerhet som beror på de ekonomiska omständigheterna och som påverkar det uppskattade resultatet; särskilt i fråga om nedskrivningar av lån och intäkter av placeringsverksamheten.

Gruppen växer kraftigt och rekryterar ny kompetens

Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri betonar att Sparbanksgruppens första halvår var affärsmässigt lyckat fastän jämförelseperiodens resultat inte uppnåddes.

– Alla delar av Sparbanksgruppen gjorde ett gott jobb för att förstärka Sparbankernas konkurrenskraft. Affärsverksamheten framskrider och växer som väntat – kraftigt och i rätt riktning. I tillväxtstrategin sörjer vi via resultatet också för kapitaltäckningen. Samtidigt hålls riskerna måttliga och under kontroll.

Sparbanksgruppen rekryterade i början av året i rask takt. Jämfört med jämförelseperioden berättar en ökning av antalet anställda med nästan en tiondel enligt Kämäri förutom om en tro på framtiden även om att man vill hålla servicenivån hög och förstärka verksamhetsförutsättningarna så att bankgruppen kan svara på framtida utmaningar och förändringar i finansbranschen.

Han gläder sig över att de positiva kundnöjdhetsresultaten bekräftar att Sparbanksgruppen i den hårda förändringstakten har lyckats med att förändras i enlighet med kundernas önskemål.

– Kunderna uppskattar den service de får. De är konstaterat mycket nöjda med Sparbankernas verksamhet.

Enligt Kämäri har digitala medel och digital bankverksamhet en nyckelroll när kunderna i fortsättningen ska ha möjlighet att använda alla tjänster oberoende av tid och plats.

– Sparbanksgruppen finns där kunden finns – men inte som en ansiktslös aktör utan som en trygg och människonära bank som baserar sig på en stark Sparbanksupplevelse och en lokal anknytning och som för sitt eget tjänstekoncept hem till kunderna. Vi har alltid blicken på kunden och på att utföra vårt grunduppdrag: vi främjar sparsamhet och våra kunders ekonomiska välstånd nära kunden genom att tillhandahålla lösningar som grundar sig på kundens behov.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358 500 688222

www.sparbanken.fi/sparbanksgruppen

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sp-Hypoteksbank Abp,Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1200 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.